Migrate Cluster from VKS to VKS

Để migrate một Cluster từ hệ thống VKS tới hệ thống VKS, hãy thực hiện theo các bước theo tài liệu này.

Điều kiện cần

 • Thực hiện tải xuống helper bash script và grand execute permission cho file này (velero_helper.sh)

 • (Optional) Triển khai một vài service để kiểm tra tính đúng đắn của việc migrate. Giả sử, tại Cluster nguồn, tôi đã triển khai một service nginx như sau:

  • File triển khai:

  apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:
   name: nginx
   namespace: mynamespace
   labels:
    app: nginx
  spec:
   ports:
   - port: 80
    name: web
   selector:
    app: nginx
   type: NodePort
  ---
  apiVersion: apps/v1
  kind: StatefulSet
  metadata:
   name: web
   namespace: mynamespace
  spec:
   selector:
    matchLabels:
     app: nginx
   serviceName: "nginx"
   replicas: 1
   template:
    metadata:
     labels:
      app: nginx
    spec:
     containers:
     - name: nginx
      image: nginx
      ports:
      - containerPort: 80
       name: web
      volumeMounts:
      - name: disk-ssd
       mountPath: /usr/share/nginx/html
   volumeClaimTemplates:
   - metadata:
     name: disk-ssd
     namespace: mynamespace
    spec:
     accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
     storageClassName: ssd-3000
     resources:
      requests:
       storage: 40Gi
  kubectl exec -n mynamespace -it web-0 bash
  cd /usr/share/nginx/html
  echo -e "<html>\n<head>\n <title>MyVNGCloud</title>\n</head>\n<body>\n <h1>Hello, MyVNGCloud</h1>\n</body>\n</html>" > index.html
 • Lúc này, khi bạn truy cập vào Public IP của Node, bạn sẽ thấy "Hello, MyVNGCloud".


Chuẩn bị cluster đích (Prepare target resource)

Trên hệ thống VKS, bạn cần thực hiện khởi tạo một Cluster theo hướng dẫn tại đây. Đảm bảo rằng cấu hình của cluster đích giống với cấu hình của cluster nguồn.

Chú ý:

Để việc migrate thành công, trên Cluster đích, bạn cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Lượng resource cần thiết như số lượng node, cấu hình instance của node,...

 • Node labels và node taints giống cluster cũ.

 • Storage Class tương ứng hoặc thay thế.


[Optional] Migrate resources private outside cluster

Migrating resources private outside cluster (di chuyển tài nguyên riêng tư bên ngoài cụm) là quá trình di chuyển tài nguyên riêng tư nằm ngoài Cluster nguồn sang một nơi mà Cluster đích có thể sử dụng. Ví dụ, bạn có thể có những tài nguyên riêng tư như image, database,... Lúc này, trước khi bắt đầu migrate, bạn cần tự thực hiện việc migrate các tài nguyên này. Ví dụ, nếu bạn cần:

 • Migrate Container Images: bạn có thể migrate image tới VNGCloud Container Registry thông qua hướng dẫn tại đây.

 • Migrate Databases: bạn có thể sử dụng Relational Database Service (RDS)Object Storage Service (OBS) tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Sau khi việc migration hoàn tất, hãy nhớ config lại database cho applications của bạn trên VKS Cluster.

 • Migrate Storage: bạn có thể sử dụng NFS Server của vServer.

Chú ý:

 • Sau khi bạn thực hiện migrate các resource ngoài Cluster, bạn cần đảm bảo Cluster đích kết nối được tới các resource đã migrate này.


Cài đặt Velero trên cả 2 cluster nguồn và cluster đích (Install Velero tool)

Sau khi bạn đã thực hiện migrate các tài nguyên private ngoài cluster, bạn có thể sử dụng công cụ migration để sao lưu (backup) và khôi phục (restore) application trên cluster nguồn và cluster đích.

 • Tạo một vStorage Project , Container làm nơi nhận dữ liệu backup của cụm theo hướng dẫn tại đây.

 • Khởi tạo S3 key tương ứng với vStorage Project này theo hướng dẫn tại đây.

Ví dụ, tôi đã khởi tạo một vStorage Project, Container có thông tin sau: Region: HCM03, Container: mycontainer, Endpoint: https://hcm03.vstorage.vngcloud.vn.

Trên cả 2 Cluster (source and target)

 • Tạo một vStorage Project, Container làm nơi nhận dữ liệu backup của cụm theo hướng dẫn tại đây.

 • Khởi tạo S3 key tương ứng với vStorage Project này theo hướng dẫn tại đây.

 • Tạo file credentials-velero với nội dung sau:

  [default]
  aws_access_key_id=________________________
  aws_secret_access_key=________________________
 • Cài đặt Velero CLI:

  curl -OL https://github.com/vmware-tanzu/velero/releases/download/v1.13.2/velero-v1.13.2-linux-amd64.tar.gz
  tar -xvf velero-v1.13.2-linux-amd64.tar.gz
  cp velero-v1.13.2-linux-amd64/velero /usr/local/bin
 • Cài đặt Velero trên 2 cụm của bạn theo lệnh:

  velero install --provider aws \
   --plugins velero/velero-plugin-for-aws:v1.9.0,velero/velero-plugin-for-csi:v0.7.0 \
   --secret-file ./credentials-velero \
   --bucket ________________________ \
   --backup-location-config region=hcm03,s3ForcePathStyle="true",s3Url=https://hcm03.vstorage.vngcloud.vn \
   --use-node-agent \
   --features=EnableCSI
  velero client config set features=EnableCSI

Chú ý:

 • Khi bạn thực hiện migrate cluster từ VKS tới VKS, chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng Snapshot để migrate Volume của bạn từ cluster nguồn qua cluster đích.

 • Cài đặt plugin VNGCloud Snapshot Controller trên 2 cluster theo lệnh:

  helm repo add vks-helm-charts https://vngcloud.github.io/vks-helm-charts
  helm repo update
  helm install vngcloud-snapshot-controller vks-helm-charts/vngcloud-snapshot-controller \
   --replace --namespace kube-system

Tại Cluster nguồn

 • Annotate các Persistent Volume cần backup. Mặc định velero sẽ không backup volume. Bạn có thể chạy lệnh dưới để annotate backup tất cả volume.

  ./velero_helper.sh mark_volume -c
 • Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu không backup các resource của system bằng lệnh sau:

  ./velero_helper.sh mark_exclude -c
 • Thực hiện apply file bên dưới để tạo default VolumeSnapshotClass:

  apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
  kind: VolumeSnapshotClass
  metadata:
   name: vngcloud-vsclass
   labels:
    velero.io/csi-volumesnapshot-class: "true"
  driver: bs.csi.vngcloud.vn
  deletionPolicy: Delete
  
  # user can choose the VolumeSnapshotClass by setting annotation velero.io/csi-volumesnapshot-class_disk.csi.cloud.com: "test-snapclass" on backup resource.
  # user can choose the VolumeSnapshotClass by setting annotation velero.io/csi-volumesnapshot-class: "test-snapclass" on PersistentVolumeClaim resource.
 • Thực hiện backup theo cú pháp:

  velero backup create vks-full-backup \
   --exclude-namespaces velero \
   --include-cluster-resources=true \
   --wait
  velero backup describe vks-full-backup --details

Tại Cluster đích

 • Thực hiện restore theo lệnh:

  velero restore create --from-backup vks-full-backup

Last updated