Khởi tạo và làm việc với NVIDIA GPU Node Group

Tổng quan

 • NVIDIA GPU Operator là một operator giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý các node GPU trong các cụm Kubernetes. Nó cung cấp một tập hợp các tài nguyên tùy chỉnh và bộ điều khiển của Kubernetes cùng làm việc để tự động hóa quản lý tài nguyên GPU trong cụm Kubernetes.

 • Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

  • Khởi tạo một node group với NVIDIA GPU

  • Cài đặt NVIDIA GPU Operator.

  • Triển khai một GPU Workload.

  • Thiết lập GPU Sharing.

  • Giám sát hoạt động GPU resources.

  • Autoscale GPU resources.


Khởi tạo một node group với NVIDIA GPU

 • Thực hiện khởi tạo một Cluster với ít nhất một node group sử dụng NVIDIA GPU theo hướng dẫn tại đây nếu bạn muốn khởi tạo public node group hoặc tại đây nếu bạn muốn khởi tạo private node group.

 • Ngoài ra, bạn cần đảm bảo đã cài đặt kubectlhelm tại thiết bị của bạn.

 • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cài đặt các công cụ và thư viện khác mà bạn có thể sử dụng để giám sát và quản lý tài nguyên Kubernetes của mình:

  • kubectl-view-allocations plugin sử dụng để giám sát tài nguyên Kubernetes của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm tại kubectl-view-allocations.

 • Bạn có thể thực hiện kiểm tra các cài đặt bên trên thông qua lệnh:

  # Check kubectl CLI version
  kubectl version
  
  # Check Helm version
  helm version
  
  # Check kubectl-view-allocations version
  kubectl-view-allocations --version
 • Trên Cluster vừa tạo, thực hiện kiểm tra node trong node group của bạn qua lệnh:

  kubectl get nodes -owide

Cài đặt NVIDIA GPU Operator

 • Nội dung bên dưới chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn cài đặt NVIDIA GPU Operator, để biết thêm thông tin về plugin này, vui lòng tham khảo thêm tại NVIDIA GPU Operator Documentation.

 • Trên Cluster bạn đã tạo ở bước trên, thực hiện chạy lệnh:

  helm install nvidia-gpu-operator --wait --version v24.3.0 \
   -n gpu-operator --create-namespace \
   oci://vcr.vngcloud.vn/81-vks-public/vks-helm-charts/gpu-operator \
   --set dcgmExporter.serviceMonitor.enabled=true
 • Hệ thống mất khoảng 5 - 10 phút để thực hiện cài đặt operator này, bạn hãy đợi tới khi việc cài đặt hoàn thành. Trong thời gian này, bạn có thể kiểm tra tất cả các pods trong namespacegpu-operator đang chạy thông qua lệnh:

  kubectl -n gpu-operator get pods -owide
 • Operator sẽ gán labelnvidia.com/gpucho node trong node group của bạn, lable này được NVIDIA GPU Operator sử dụng để identify nodes, bạn cũng có thể sử dụng label này để filter những node đang có NVIDIA GPU. Bạn có thể kiểm tra các node được gán nhãn này qua lệnh:

  kubectl get node -o json | jq '.items[].metadata.labels' | grep "nvidia.com"

Ví dụ, đối với kết quả bên dưới, node trong cụm có label nvidia.com/gpu, có nghĩa là node đó có GPU. Các label này cũng cho biết nút này đang sử dụng 1 card GPU RTX 2080Ti, số lượng GPU có sẵn, Bộ nhớ GPU và các thông tin khác.

 • Trên pod nvidia-device-plugin-daemonsettrong namespacegpu-operator, bạn có thể chạy lệnh nvidia-smi để kiểm tra thông tin GPU trên node:

  POD_NAME=$(kubectl -n gpu-operator get pods -l app=nvidia-device-plugin-daemonset -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
  kubectl -n gpu-operator exec -it $POD_NAME -- nvidia-smi

Triển khai một GPU workload

Deploy Cuda VectorAdd Test

 • Bạn có thể thực hiện deploy cuda-vectoradd-test như một workload mẫu trên cluster của bạn. Cụ thể bạn có thể tham khảo thêm về workload mẫu này tại cuda-vectoradd-test.yaml.

 • Thực hiện chạy các lệnh bên dưới để deploy workload và kiểm tra các pods đã được khởi chạy:

  # Apply the manifest
  kubectl apply -f \
  https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/cuda-vectoradd-test.yaml
  
  # Check the pods
  kubectl get pods
  
  # Check the logs of the pod
  kubectl logs cuda-vectoradd
  
  # [Optional] Clean the resources
  kubectl delete deploy cuda-vectoradd

Deploy TensorFlow Test

 • Ngoài Cuda VectorAdd Test, bạn cũng có thể deploy TensorFlow như một workload trên Cluster của bạn. Cụ thể bạn có thể tham khảo về workload mẫu này tại tensorflow-gpu.yaml.

 • Thực hiện chạy các lệnh bên dưới để deploy workload và kiểm tra các pods đã được khởi chạy:

# Apply the manifest
kubectl apply -f \
 https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/tensorflow-gpu.yaml

# Check the pods
kubectl get pods

# Check processes are running using nvidia-smi
kubectl -n gpu-operator exec -it <put-your-nvidia-driver-daemonset-pod-name> -- nvidia-smi

# Check the logs of the TensorFlow pod
kubectl logs <put-your-tensorflow-gpu-pod-name> --tail 20

# [Optional] Clean the resources
kubectl delete deploy tensorflow-gpu

Thiết lập GPU Sharing

 • GPU sharing strategies allow multiple containers to efficiently use your attached GPUs and save running costs. The following tables summarizes the difference between the GPU sharing modes supported by NVIDIA GPUs:

 • Chiến lược GPU Sharing cho phép nhiều containers có thể sử dụng chung một node GPU nhằm mục đích tiết kiệm chi phí của bạn. Bảng sau đây tóm tắt sự khác biệt giữa các chiến lược GPU Sharing được NVIDIA hỗ trợ:

Multi-instance GPU (MIG)

Best

 • Processes are executed in parallel

 • Full isolation (dedicated memory and compute resources)

 • Supported by fewer GPU models (only Ampere or more recent architectures)

 • Coarse-grained control over memory and compute resources

 • Recommended for workloads running in parallel and that need certain resiliency and QoS. For example, when running AI inference workloads, multi-instance GPU multi-instance GPU allows multiple inference queries to run simultaneously for quick responses, without slowing each other down.

GPU Time-slicing

None

 • Processes are executed concurrently

 • Supported by older GPU architectures (Pascal or newer)

 • No resource limits

 • No memory isolation

 • Lower performance due to context-switching overhead

 • Recommended for bursty and interactive workloads that have idle periods. These workloads are not cost-effective with a fully dedicated GPU. By using time-sharing, workloads get quick access to the GPU when they are in active phases.

 • GPU time-sharing is optimal for scenarios to avoid idling costly GPUs where full isolation and continuous GPU access might not be necessary, for example, when multiple users test or prototype workloads.

 • Workloads that use time-sharing need to tolerate certain performance and latency compromises.

Multi-process server (MPS)

Medium

 • Processes are executed parallel

 • Fine-grained control over memory and compute resources allocation

 • No error isolation and memory protection

 • Recommended for batch processing for small jobs because MPS maximizes the throughput and concurrent use of a GPU. MPS allows batch jobs to efficiently process in parallel for small to medium sized workloads.

 • NVIDIA MPS is optimal for cooperative processes acting as a single application. For example, MPI jobs with inter-MPI rank parallelism. With these jobs, each small CUDA process (typically MPI ranks) can run concurrently on the GPU to fully saturate the whole GPU.

 • Workloads that use CUDA MPS need to tolerate the memory protection and error containment limitations.

GPU time-slicing

 • GPU time-slicing là kỹ thuật chia sẻ tài nguyên GPU giữa nhiều tiến trình hoặc pod trong Kubernetes bằng cách phân bổ thời gian sử dụng GPU cho từng tiến trình theo chu kỳ.

Configure GPU time-slicing

 • Để sử dụng GPU time-slicing cho cluster của bạn, bạn cần tạo tệp tin ConfigMap theo mẫu bên dưới để định nghĩa cấu hình time-slicing. Trong đó:

  • replicas: field chỉ định số lượng pods có thể share chung GPU, tối đa bạn có thể thiết lập 48 pods share chung một GPU.

  • name: mặc định nvidia.com/gpu - lable sử dụng để filter node có GPU.

  • minStrategy: mặc định none do GPU hiện tại chưa hỗ trợ MIG.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: gpu-sharing-config
data:
 any: |-
  version: v1
  flags:
   migStrategy: none      # Disable MIG, MUST be none in the case your GPU is not supported MIG
  sharing:
   timeSlicing:
    resources:
    - name: nvidia.com/gpu   # Only apply for the node with the node.status contains 'nvidia.com/gpu'
     replicas: 4       # Allow 4 pods to share the GPU, SHOULD less than 48 pods
 • Hoặc bạn có thể chạy câu lệnh bên dưới để apply cấu hình trên cho tất cả các node trong cluster của bạn có lable nvidia.com/gpu .

  kubectl -n gpu-operator create -f \
   https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/time-slicing-config-all.yaml
 • Sau đó, sử dụng lệnh kubectl patch để patch ClusterPolicy và bật GPU time-slicing. Lệnh patch chỉ hoạt động khi ClusterPolicy có trạng thái Ready.

 • # Patch the ClusterPolicy
  kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
   -n gpu-operator --type merge \
   -p '{"spec": {"devicePlugin": {"config": {"name": "gpu-sharing-config", "default": "any"}}}}'
  
  # Disable DCGM exporter, time-slicing not support DCGM exporter
  kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
   -n gpu-operator --type merge \
   -p '{"spec": {"dcgmExporter": {"enabled": false}}}'

Verify GPU time-slicing

 • Bây giờ, bạn có thể deploy một application có 5 pods sử dụng GPU bằng cách apply yaml theo mấu time-slicing-verification.yaml. Bởi vì cấu hình config map thiết lập bên trên đang có replica = 4 nên pod thứ 5 sẽ có trạng thái Pending state.

 • Lần lượt deploy và verify GPU time-slicing của bạn qua các lệnh:

  # Apply the manifest
  kubectl apply -f \
   https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/time-slicing-verification.yaml
  
  # Check the pods
  kubectl get pods
  
  # Check the logs of the TensorFlow pod
  kubectl logs <put-your-time-slicing-verification-pod-name> --tail 10
  
  # Get the event of pending pod
  kubectl events | grep "FailedScheduling"
  
  # [Optional] Clean the resources
  kubectl delete deploy time-slicing-verification

Multi-process server (MPS)

 • NVIDIA Multi-Process Server (MPS) là một giải pháp thay thế và tương thích nhị phân cho giao diện lập trình ứng dụng CUDA (API). Kiến trúc runtime của MPS được thiết kế để cho phép các ứng dụng CUDA đa quy trình hợp tác, thường là các tác vụ MPI, tận dụng khả năng Hyper-Q trên các GPU NVIDIA mới nhất (Kepler và sau đó). Hyper-Q cho phép các kernel CUDA được xử lý đồng thời trên cùng một GPU, điều này có thể mang lại lợi ích về hiệu suất khi dung lượng tính toán GPU không được sử dụng đầy đủ bởi một quy trình ứng dụng duy nhất. Bạn có thể tham khảo thêm về MPS tại Multi-Process Service (MPS).

Configure MPS

 • Để sử dụng MPS cho cluster của bạn, bạn cần tạo tệp tin ConfigMap theo mẫu bên dưới để định nghĩa cấu hình MPS. Trong đó:

  • replicas: field chỉ định số lượng pods có thể share chung GPU.

  • name: mặc định nvidia.com/gpu - lable sử dụng để filter node có GPU.

  • minStrategy: mặc định none do GPU hiện tại chưa hỗ trợ MIG.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: gpu-sharing-config
data:
 any-mps: |-
  version: v1
  flags:
   migStrategy: none      # MIG strategy is not used, this field SHOULD depends on your GPU model
  sharing:
   mps:             # Enable MPS for the GPU
    resources:
    - name: nvidia.com/gpu   # Only apply for the node with the node.status contains 'nvidia.com/gpu'
     replicas: 4       # Allow 4 pods to share the GPU
 • Hoặc bạn có thể chạy câu lệnh bên dưới để apply cấu hình trên cho tất cả các node trong cluster của bạn có lable nvidia.com/gpu .

  # Delete the old configmap
  kubectl -n gpu-operator delete cm gpu-sharing-config
  kubectl -n gpu-operator create -f \
   https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/mps-config-all.yaml
 • Sau đó, sử dụng lệnh kubectl patch để patch ClusterPolicy và bật GPU MPS. Lệnh patch chỉ hoạt động khi ClusterPolicy có trạng thái Ready.

# Patch the ClusterPolicy
kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
 -n gpu-operator --type merge \
 -p '{"spec": {"devicePlugin": {"config": {"name": "gpu-sharing-config", "default": "any-mps"}}}}'

# Disable DCGM exporter, MPS not support DCGM exporter
kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
 -n gpu-operator --type merge \
 -p '{"spec": {"dcgmExporter": {"enabled": false}}}'

# Check MPS server is running or not
kubectl -n gpu-operator get pods

Verify MPS

 • Bây giờ, bạn có thể deploy một application có 5 pods sử dụng GPU bằng cách apply yaml theo mẫu mps-verification.yaml. Bởi vì cấu hình config map thiết lập bên trên đang có replica = 4 nên pod thứ 5 sẽ có trạng thái Pending state.

 • Lần lượt deploy và verify GPU MPS của bạn qua các lệnh:

# Apply the manifest
kubectl apply -f \
 https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/mps-verification.yaml

# Check the pods
kubectl get pods

# Check the logs of the TensorFlow pod
kubectl logs -l job-name=nbody-sample

# [Optional] Clean the resources
kubectl delete job nbody-sample

Chú ý:

 • Trên một node GPU chỉ có thể sử dụng một trong hai chiến lược chia sẻ GPU là Time Slicing hoặc MPS, không thể sử dụng đồng thời cả hai. Lý do là vì cả hai chiến lược đều sử dụng cùng một tài nguyên GPU vật lý, và việc sử dụng cả hai đồng thời sẽ dẫn đến xung đột và hiệu suất không mong muốn.

 • Tuy nhiên, nếu bạn có một node group gồm nhiều node GPU, bạn có thể sử dụng hai chiến lược khác nhau trên hai node riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Time Slicing trên một node để chia sẻ GPU và sử dụng MPS trên node còn lại để chia sẻ GPU cho các ứng dụng khác. Chi tiết tham khảo mục bên dưới.

Applying Multiple Node-Specific Configurations

 • Nếu bạn có một node group gồm nhiều node GPU, bạn có thể sử dụng hai chiến lược khác nhau trên hai node riêng biệt. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Time Slicing trên một node để chia sẻ GPU và sử dụng MPS trên node còn lại để chia sẻ GPU cho các ứng dụng khác. Ví dụ, tôi đã tạo 2 node group trong một Cluster với các thông số như sau:

  • NodeGroup 1 có instance GPU RTX 2080Ti.

  • NodeGroup 2 có instance GPU RTX 4090.

Hiện tại, bạn mong muốn:

 • NodeGroup 1 có instance GPU RTX 2080Ti sẽ chạy 4 pods sharing GPU sử dụng time-slicing.

 • NodeGroup 2 có instance GPU RTX 4090 sẽ chạy 8 pods sharing GPU sử dụng MPS.

Configure Multiple Node-Specific Configurations

 • Để sử dụng GPU time-slicing, MPS cho cluster của bạn, bạn cần tạo tệp tin ConfigMap theo mẫu bên dưới để định nghĩa cấu hình time-slicing, MPS mong muốn.

  apiVersion: v1
  kind: ConfigMap
  metadata:
   name: gpu-multi-sharing-config
  data:
   rtx-2080ti: |-                # Same the name with the name that you label the GPU node before
    version: v1
    flags:
     migStrategy: none             # MIG strategy is not used, this field SHOULD depends on your GPU model
    sharing:
     timeSlicing:
      resources:
      - name: nvidia.com/gpu
       replicas: 4              # Allow the node using this GPU to be shared by 4 pods
   rtx-4090: |-                 # Same the name with the name that you label the GPU node before
    version: v1
    flags:
     migStrategy: none             # MIG strategy is not used, this field SHOULD depends on your GPU model
    sharing:
     mps:
      resources:
      - name: nvidia.com/gpu
       replicas: 8              # Allow the node using this GPU to be shared by 8 pods
 • Hoặc bạn có thể chạy câu lệnh bên dưới để apply cấu hình trên cho tất cả các node trong cluster của bạn có lable nvidia.com/gpu .

  kubectl -n gpu-operator create -f \
   https://raw.githubusercontent.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/main/nvidia-gpu/manifest/multiple-gpu-sharing.yaml
 • Sau đó, sử dụng lệnh kubectl patch để patch ClusterPolicy và bật GPU time-slicing, MPS. Lệnh patch chỉ hoạt động khi ClusterPolicy có trạng thái Ready.

# Patch the ClusterPolicy
kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
 -n gpu-operator --type merge \
 -p '{"spec": {"devicePlugin": {"config": {"name": "gpu-multi-sharing-config"}}}}'

# Disable DCGM exporter
kubectl patch clusterpolicies.nvidia.com/cluster-policy \
 -n gpu-operator --type merge \
 -p '{"spec": {"dcgmExporter": {"enabled": false}}}'

# Check the ClusterPolicy
kubectl get clusterpolicy
 • Bây giờ, bạn cần thêm label cho node với tên mà bạn chỉ định tại trong file ConfigMap:

# Get the node names
kubectl get nodes

# Label the node with the name that you specified in the ConfigMap
kubectl label node <node-name> nvidia.com/device-plugin.config=rtx-2080ti
kubectl label node <node-name> nvidia.com/device-plugin.config=rtx-4090

Verify Multiple Node-Specific Configurations

 • Bên dưới đây là câu lệnh chúng tôi hướng dẫn bạn training MNIST model trong TensorFlow sử dụng 2 node GPU RTX 2080Ti và RTX 4090. Node RTX 2080Ti sẽ được share chung cho 4 pods sử dụng Time-slicing và node RTX 4090 sẽ được share chung cho 8 pods sử dụng MPS. Tham khảo thêm về TensorFlow tại tensorflow-mnist-sample.yaml.

  # Apply the manifest
  kubectl apply -f \
   https://github.com/vngcloud/kubernetes-sample-apps/raw/main/nvidia-gpu/manifest/tensorflow-mnist-sample.yaml
  
  # Check the pods
  kubectl get pods -owide
  
  # Check the logs of the TensorFlow pod
  kubectl logs <put-your-favourite-tensorflow-mnist-pod-name> --tail 20