Private location

Private Locations cho phép bạn theo dõi các ứng dụng/dịch vụ nằm trong mạng nội bộ của bạn hay bất kì private endpoints nào mà không thể truy cập từ internet.

Để thực hiện tạo Private Location, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào vMonitor Platform tại đây.

  2. Chọn thư mục Synthetic test.

  3. Chọn Location.

  4. Chọn Create a location.

  5. Bước kế tiếp chọn API Key để có thông tin xác thực giữa Private Location và VNG Cloud và chọn Save & Get Installation Guide để hệ thống sinh ra các cấu hình và câu lệnh cần thiết để bạn cài đặt

6. Hệ thống sẽ sinh ra câu lệnh để bạn cài đặt Synthetic Worker trên Private Location, bạn chỉ cần sao chép câu lệnh và cài đặt

7. Cài đặt Synthetic Worker với câu lệnh trên

8. Sau khi quá trình cài đặt Synthetic Worker hoàn thành bạn sẽ thấy vMonitor report đã kết nối thành công

9. Bạn có thể điền một internal endpoint để kiểm tra xem hệ thống có hoạt động thành công không

10. Kết quả Test internal endpoint đã thành công

11. Ngoài ra bạn cũng có thể xem trạng thái của Private Location ở ngoài trang Location

Last updated