Danh sách metrics của vStorage

Bên dưới là danh sách metrics của vStorage mà chúng tôi hỗ trợ bạn:

Metric (Tên metric)

Unit (Đơn vị tính)

Có/ Không được xuất hiện trong Dashboard mặc định

Dimensions

vstorage.account_net_country.bytes_recvd_rate

bytes/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_net_country.bytes_sent_rate

bytes/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_net_vngcloud.bytes_recvd_rate

bytes/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_net_vngcloud.bytes_sent_rate

bytes/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.method.value_rate

requests/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.request_time.90_percentile

seconds

Không

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.request_time.99_percentile

seconds

Không

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.request_time.mean

seconds

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.request_total.value_rate

requests/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.status.value_rate

requests/s

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_stats.bytes_used

bytes

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_stats.container_count

short

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_stats.object_count

short

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_stats.quota_bytes

bytes

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_stats.used_percent

%

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.container_stats.bytes_used

bytes

produt: vstorage, project_id, region, country, project_name, metric_type

vstorage.account_requests.request_total.value

short

Không

Last updated