Synthetic Test Quota Class

vMonitor Platform cung cấp 3 class cho gói Synthetic Test Quota bao gồm: Basic, Pro (Coming soon) và Enterprise (Coming soon). Tham khảo bảng bên dưới để bạn có thể lựa chọn class phù hợp.

Last updated