Làm việc với Container Storage Interface (CSI)

CSI là gì?

  • Container Storage Interface (CSI) là một giao diện tiêu chuẩn cho phép các container tương tác với các hệ thống lưu trữ khác nhau. CSI cung cấp một tập hợp các API chung mà các container có thể sử dụng để truy cập và quản lý dữ liệu, bất kể hệ thống lưu trữ cơ bản là gì.

Last updated