Add & Update a Pool

Sử dụng hướng dẫn này để thêm mới/cập nhật một Pool vào một Application Load Balancer có sẵn.

1. Cách thêm mới Pool

 • Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 • Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần thêm mới Pool.

 • Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Pool.

 • Nhấn chọn nút "Thêm mới Pool", một cửa sổ giao diện hiện lên cho phép bạn cấu hình thông tin Pool

 • Tại cửa sổ thêm mới, cấu hình các thông tin như:

  • Tên Pool: Lưu ý rằng tên Pool không thể thay đổi sau khi khởi tạo

  • Giao thức HTTP

  • Chọn thuật toán cân bằng tải: Tham khảo thêm các thuật toán cân bằng tải Pool's algorithm

  • Enable/Bật Stick Session: Tham khảo thêm tại Enable sticky session

  • Enable/Bật TLS Encryption: Tham khảo thêm tại Enable TLS encryption

  • Cài đặt Health Check: Tham khảo hướng dẫn cài đặt Health Check giao thức TCP/HTTP tại Config health check setting

  • Thêm Pool Member: Tham khảo hướng dẫn Attach pool members

 • Nhấn nút "Thêm" tại góc dưới bên phải của cửa sổ thêm mới để hoàn tất việc thêm Pool

2. Cách cập nhật thông tin Pool

 • Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 • Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần cấu hình.

 • Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Pool.

 • Tại phần danh sách Pool, rê chuột vào Pool cần chỉnh sửa và nhấn vào biểu tượng Edit.

 • Một cửa sổ bật lên cho phép chỉnh sửa Pool, các thông tin được phép cập nhật

  • Thuật toán cân bằng tải

  • Cấu hình health check nâng cao

 • Nhấn nút "Lưu / Save" tại góc dưới bên phải của cửa sổ chỉnh sửa để hoàn tất việc cập nhập Pool

Last updated