Chỉnh sửa Transfer Job

Khi bạn muốn thay đổi các điều kiện chạy Transfer Job, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa chúng theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào https://datasync.console.vngcloud.vn/

Bước 2: Tại menu bên trái, chọn mục Transfer Job.

Bước 3: Trên danh sách các transfer job đã tạo, hãy chọn một Transfer Job mà bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 5: Màn hình Edit Transfer Job hiển thị, lúc này bạn có thể chỉnh sửa các thông số Data Filtering, Job Condition tương tự theo hướng dẫn tại Khởi tạo Transfer Job.

Bước 6: Chọn Save.

Chú ý:

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa một Transfer Job đang không chạy. Nếu transfer job của bạn đang chạy mà bạn muốn chỉnh sửa nó, hãy thực hiện Dừng chạy Transfer Job theo hướng dẫn tại Dừng chạy Transfer Job.

Last updated