Xem lịch sử Repository History

Truy cập vào Repository để xem thông tin về lịch sử các hành động được thực hiện trên Repository, bao gồm:

 • User Name: Tác nhân tương tác trực tiếp:

  • Repoistory User: Đối tượng tương tác trực tiếp trên Image trong Repository

  • Default User: Mỗi VNGCloud Account sẽ tương ứng với 1 Default-User dùng để khởi tạo Repository, khởi tạo Repository User,...

  • Anonymous: Đối với các hành động đến Repository Public không thông qua Repository User

 • Resource Name: Tên đối tượng bị tác động, có thể là Repository Name/Image Name

 • Resource Type: Các đối tượng bị tác động bao gồm Repository/Image/Image Artifact

 • Action Name: Tên hành động tác động lên các đối tượng

 • Action Time: Thời gian thực hiện hành động

Last updated