Pool (NLB)

Pool (Nhóm máy chủ) là một thành phần quan trọng trong hệ thống Load Balancing, chịu trách nhiệm phân phối lưu lượng truy cập đến các máy chủ backend để cải thiện hiệu suất, tính khả dụng và độ tin cậy của dịch vụ.

Mục tiêu chính của Pool là cân bằng tải (Load Balancing). Pool đảm bảo rằng lưu lượng truy cập được phân phối đều đặn và hiệu quả đến các máy chủ backend. Điều này ngăn máy chủ nào bị quá tải trong khi máy chủ khác không hoạt động.

Pool bao gồm các máy chủ backend, được gọi là "Pool Members." Các Pool Members phục vụ các yêu cầu và trả lời cho người dùng hoặc thiết bị thông qua Load Balancer.

Last updated