Log mapping

Việc tập trung log từ các công nghệ và ứng dụng khác nhau có thể tạo ra hàng chục hoặc hàng trăm thuộc tính khác nhau trong môi trường quản lý log đặc biệt là khi nhiều team đang cùng làm việc trong một môi trường.

Chẳng hạn như thông tin tên máy chủ Host có thể có nhiều tên khác như beat.hostname, hostname, host, syslog.hostname,...

Để thống nhất tên gọi cho các thuộc tính này, hãy sử dụng Log mapping. Log mapping được chúng tôi định nghĩa sẵn thông qua các thuộc tính thường gặp bao gồm:

Portal reserved attributes

System fields

Content

message, request.body

Date

date, Timestamp, @timestamp, syslog.timestamp, eventTime, published_date, _timestamp, timestamp

Host

beat.hostname, hostname, host, syslog.hostname

Service

fields.service, service, syslog.appname

Nếu bạn muốn thêm mapping cho một thuộc tính nào đó, hãy liên hệ với chúng tôi. Việc thêm thuộc tính Log mapping này có thể được chúng tôi đáp ứng nếu thuộc tính mapping của bạn là hợp lý thông qua sự xem xét của chúng tôi.

Last updated