Danh sách metrics của vServer

Bên dưới là danh sách metrics của vServer mà chúng tôi hỗ trợ bạn:

MetricUnitStatisticCó/ Không được xuất hiện trong Dashboard mặc địnhDimensions

vserver.cpu.utilization_norm_perc

percent

avg

resource_id

hostname

product

zone

vserver.io.read_bytes_sec

bytes/s

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.io.read_ops_sec

short

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.io.write_bytes_sec

bytes/s

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.io.write_ops_sec

short

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.io.percent_bytes_total_sec

short

avg group_by: device

Không

resource_id

hostname

product

zone

device

volume_id

volume_name

vserver.io.percent_ops_total_sec

short

avg group_by: device

Không

resource_id

hostname

product

zone

device

volume_id

volume_name

vserver.net.in_bytes_sec

bytes/s

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.net.in_packets_sec

short

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.net.out_bytes_sec

bytes/s

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

vserver.net.out_packets_sec

short

avg group_by: device

resource_id

hostname

product

zone

device

Last updated