Tạo PersistentVolume(PV) và PersistentVolumeClaim(PVC)

Để sử dụng được PersistentVolume(PV) và PersistentVolumeClaim(PVC) điều cần làm là tạo mới, sử dụng hướng dẫn bên dưới để bắt đầu với việc tạo mới một PersistentVolume(PV) và PersistentVolumeClaim(PVC):

1. Chuẩn bị yaml file để tạo PV và PVC

nginx-pvc.yaml ---

piVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: nginx-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi

2. Tạo PV và PVC

# kubectl apply -f nginx-pvc.yaml

Khi này PV sẽ tự động được tạo ra và sẽ thuộc StorageClass: csi-sc-cinderplugin-ssd do VNG Cloud đã defined sẵn với thông tin của volume: SSD-IOPS-3000

3. Kiểm tra trên VNG Cloud portal

Sau đó truy cập vào bảng điều khiển Persistent Volume để kiểm tra thông tin vừa tạo mới tại đường link: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/container/persistent-volumes

Last updated