Cập nhật kết nối

Bạn có thể cập nhật lại thông tin kết nối:

  • Tốc độ truyền dữ liệu

  • Bạn không thể thay đổi địa điểm kết nối sau khi tạo yêu cầu kết nối. Để thay đổi, bạn phải tạo và định cấu hình kết nối mới.


Cập nhật kết nối

  • Hiện tại tính năng cập nhật Interconnect chưa được triển khai trên giao diện người dùng, để thực hiện thao tác, xin vui lòng gởi yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ: https://support.vngcloud.vn/#/app/dashboard

Last updated