Quản lý truy cập tài nguyên DataSync

Tổng quan

Trong phần bên trên, bạn đã được hướng dẫn cách khởi tạo Root user account và IAM user account. Phần này sẽ là hướng dẫn chi tiết các tính năng, tài nguyên DataSync, quyền truy cập và cách bạn sử dụng 2 loại account trên để làm việc với DataSync.


Last updated