MemoryStore Database Service (MDS)

vDB MemoryStore Database Service (MDS) gồm các hệ lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ (in-memory) quen thuộc với bạn như:

  • Redis: 3.2, 4.0, 5.0, 6.2.

  • Memcached (coming soon)

Last updated