Sử dụng ứng dụng OBS Studio để push luồng Live Stream

Sau khi khởi tạo dịch vụ ở mục Live Entrypoint thì bạn có thể sử dụng 1 phần mềm dùng để push livestream lên như OBS Studio:

  • Bước 1: Mở OBS chọn Settings

  • Bước 2: Ở phần Settings các bạn chọn Stream ở Tab bên trái. Trong đó:

    • Service: Custom...

    • Server: rtmp://vnpt.entrypoint.vcdn.live/xxxxxxxxxxxxxxxx/ (Live EP domain được cung cấp khi bạn tạo và LiveApp của các bạn có thể tìm thấy tại mục cấu hình Live Entrypoint)

    • Stream Key: demo1?u=xxxxxx&p=xxxxxxx (Channel (demo1) bạn có thể nhập tùy ý| Username & password bạn nhập lúc khởi tạo Live Entrypoint)

Sau khi tạo 1 domain Live CDN được mapping với Live App đã push stream thì link view được tạo ra sẽ có dạng https://domaincdn.vcdn.cloud/demo1/index.m3u8.

Last updated