Tính năng, tài nguyên DataSync và quyền truy cập

Tài nguyên DataSync được hỗ trợ phân quyền truy cập:

Chúng tôi cung cấp cho bạn loại tài nguyên được phép phân quyền truy cập là Transfer Job.


Tính năng DataSync và quyền cần để thực hiện tính năng:

Chúng tôi cung cấp cho bạn 3 nhóm quyền chính (List, Read, Write) với ý nghĩa được mô tả ở bảng bên dưới:

Quyền hạn có sẵn mà DataSync cung cấp:

Chúng tôi cung cấp cho bạn một tập các quyền hạn đã được cấu hình sẵn với ý nghĩa được mô tả ở bảng bên dưới. Bạn có thể trực tiếp sử dụng chúng để liên kết với các tài khoản IAM User Account để thực hiện phân quyền nhanh mà không cần tạo policy chi tiết theo hướng dẫn bên trên.

Last updated