Làm việc với Synthetic API Test

Synthetic API Test giúp bạn chủ động theo dõi các dịch vụ quan trọng nhất của mình để chúng luôn sẵn sàng mọi lúc và mọi nơi. API Test hỗ trợ theo dõi các dịch vụ bạn bằng nhiều giao thức khác nhau bao gồm:

  • HTTP(s): giúp bạn kiểm tra các website hay các dịch vụ chạy với HTTP(s)

  • TCP: giúp bạn kiểm tra các dịch vụ chạy TCP

  • Ping: giúp bạn kiểm tra các server hay thiết bị với Ping

Nếu dịch vụ của bạn không hoạt động hoặc hồi đáp chậm hơn những gì bạn kì vọng, API Test có thể cảnh báo cho bạn với các kênh mà Notification đang hỗ trợ như Email, SMS, Slack hay Telegram.

Last updated