Báo cáo

Cho phép xuất báo cáo từng CDN hoặc tất cả theo khung thời gian được chỉ định.

Truy cập vào mục Report trên hệ thống Portal

Tùy chọn khung thời gian và dịch vụ bất kì để xuất báo cáo.

Báo cáo có thể được xem trực tiếp thông qua giao diện Portal hoặc tải file dưới định dạng Excel về máy.

Last updated