Cluster

Cluster trong điện toán đám mây là một khái niệm quan trọng trong việc quản lý và triển khai các ứng dụng, dịch vụ, và tài nguyên trên môi trường đám mây. Một cluster cloud bao gồm một nhóm các máy ảo hoặc máy chủ vật lý, được tổ chức lại với nhau để tạo thành một hệ thống đơn lẻ. Chúng được tối ưu hóa để cung cấp tính sẵn sàng, tính linh hoạt và hiệu suất cao. trong đám mây mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết lập để triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ trong môi trường đám mây. Cluster của chúng tôi hỗ trợ nhiều tính năng cao cấp như bật HA (High Availability) cho master node, auto healing để tự động sản sinh Minion khi gặp sự cố, Ingress Controller tích hợp với NGINX để quản lý lưu lượng vào cluster một cách hiệu quả.


Chủ đề

Last updated