Integrate with Network Load Balancer

Để tích hợp một Network Load Balancer với một Kubernetes cluster, bạn có thể sử dụng một Service với type là LoadBalancer. Khi bạn tạo một Service như vậy, VNGCloud Controller Manager sẽ tự động một NLB để chuyển tiếp lưu lượng đến các pod trên node của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các annotation để tùy chỉnh các thuộc tính của Network Load Balancer, như port, protocol,...

Chuẩn bị

 • Tạo một Kubernetes cluster trên VNGCloud, hoặc sử dụng một cluster đã có. Lưu ý: đảm bảo bạn đã tải xuống cluster configuration file sau khi cluster được khởi tạo thành công và truy cập vào cluster của bạn.

 • Khởi tạo hoặc sử dụng một service account đã tạo trên IAM và gắn policy: vLBFullAccess, vServerFullAccess. Để tạo service account bạn truy cập tại đây và thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

  • Tìm và chọn Policy: vLBFullAccess và Policy: vServerFullAccess, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vLBFullAccess vàPolicy: vServerFullAccess do VNG Cloud tạo ra, bạn không thể xóa các policy này.

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_IDSecret_Key của Service Account để thực hiện bước tiếp theo.


Khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager

Chú ý:

Khi bạn thực hiện khởi tạo Cluster theo hướng dẫn bên trên, nếu bạn chưa bật option Enable vLB Native Integration Driver, mặc định chúng tôi sẽ không cài sẵn plugin này vào Cluster của bạn. Bạn cần tự thực hiện Khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager theo hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn đã bật option Enable vLB Native Integration Driver, thì chúng tôi đã cài sẵn plugin này vào Cluster của bạn, hãy bỏ qua bước Khởi tạo Service Account, cài đặt VNGCloud Controller Manager và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn kể từ Deploy một Workload.

Hướng dẫn khởi tạo Service Account và cài đặt VNGCloud Controller Manager

Khởi tạo Service Account

 • Khởi tạo hoặc sử dụng một service account đã tạo trên IAM và gắn policy: vLBFullAccess, vServerFullAccess. Để tạo service account bạn truy cập tại đây và thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn "Create a Service Account", điền tên cho Service Account và nhấn Next Step để gắn quyền cho Service Account

  • Tìm và chọn Policy: vLBFullAccess và Policy: vServerFullAccess, sau đó nhấn "Create a Service Account" để tạo Service Account, Policy: vLBFullAccess vàPolicy: vServerFullAccess do VNG Cloud tạo ra, bạn không thể xóa các policy này.

  • Sau khi tạo thành công bạn cần phải lưu lại Client_IDSecret_Key của Service Account để thực hiện bước tiếp theo.

 • Gỡ cài đặt cloud-controller-manager

kubectl get daemonset -n kube-system | grep -i "cloud-controller-manager"

# if your output is similar to the following, you MUST delete the old plugin
kubectl delete daemonset cloud-controller-manager -n kube-system --force
 • Bên cạnh đó, bạn có thể xóa Service Account đang sử dụng cho cloud-controller-manager vừa gỡ

kubectl get sa -n kube-system | grep -i "cloud-controller-manager"

# if your output is similar to the above, you MUST delete this service account
kubectl delete sa cloud-controller-manager -n kube-system --force

Cài đặt VNGCloud Controller Manager

 • Cài đặt Helm phiên bản từ 3.0 trở lên. Tham khảo tại https://helm.sh/docs/intro/install/ để biết cách cài đặt.

 • Thêm repo này vào cluster của bạn qua lệnh:

helm repo add vks-helm-charts https://vngcloud.github.io/vks-helm-charts
helm repo update
 • Thay thế thông tin ClientID, Client Secret và ClusterID của cụm K8S của bạn và tiếp tục chạy:

helm install vngcloud-controller-manager vks-helm-charts/vngcloud-controller-manager --replace \
 --namespace kube-system \
 --set cloudConfig.global.clientID= <Lấy ClientID của Service Account được tạo trên IAM theo hướng dẫn bên trên> \
 --set cloudConfig.global.clientSecret= <Lấy ClientSecret của Service Account được tạo trên IAM theo hướng dẫn bên trên>\
 --set cluster.clusterID= <Lấy Cluster ID của cluster mà bạn đã khởi tạo trước đó>
 • Sau khi việc cài đặt hoàn tất, thực hiện kiểm tra trạng thái của vngcloud-Integrate-controller pods:

kubectl get pods -n kube-system | grep vngcloud-controller-manager

Ví dụ như ảnh bên dưới là bạn đã cài đặt thành công vngcloud-controller-manager:

NAME                     READY  STATUS  RESTARTS   AGE
vngcloud-controller-manager-8864c754c-bqhvz  1/1   Running  5 (91s ago)  3m13sc

Deploy một Workload

1.Nếu bạn chưa có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB.

Lúc này, bạn cần thực hiện:

Bước 1: Tạo Deployment, Service cho Nginx app.

 • Tạo file nginx-service-lb4.yaml với nội dung sau:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx-app
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:1.19.1
    ports:
    - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx-service
spec:
 selector:
  app: nginx
 type: LoadBalancer 
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
 • Hoặc sử dụng file mấu sau đây để deploy HTTP Apache Service với Internal LoadBalancer cho phép truy cập nội bộ trên cổng 8080:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: internal-http-apache2-deployment
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: apache2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: apache2
  spec:
   containers:
    - name: apache2
     image: httpd
     ports:
      - containerPort: 80
---

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: internal-http-apache2-service
 annotations:
  vks.vngcloud.vn/internal-load-balancer: "true" # MUST set like this to create an internal loadbalancer
spec:
 selector:
  app: apache2
 type: LoadBalancer                # MUST set like this to create an internal loadbalancer
 ports:
  - name: http
   protocol: TCP
   port: 8080                  # CAN be accessed via this port with other service in the same VPC
   targetPort: 80
 • Hoặc tập tin YAML mẫu để tạo Deployment và Service cho ứng dụng máy chủ UDP trong một cụm Kubernetes:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: udp-server-deployment
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: udp-server
 replicas: 5
 template:
  metadata:
   labels:
    name: udp-server
  spec:
   containers:
   - name: udp-server
    image: vcr.vngcloud.vn/udp-server
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 10001
     protocol: UDP
---

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: udp-server-service
 annotations:
  vks.vngcloud.vn/pool-algorithm: "source-ip"
 labels:
  app: udp-server
spec:
 type: LoadBalancer
 sessionAffinity: ClientIP
 ports:
 - port: 10001
  protocol: UDP
 selector:
  name: udp-server

2.Nếu bạn đã có sẵn một Network Load Balancer đã khởi tạo trước đó trên hệ thống vLB và bạn muốn tái sử dụng NLB cho cluster của bạn.

Lúc này, bạn hãy nhập thông tin Load Balancer ID vào annotation vks.vngcloud.vn/load-balancer-id hoặc nhập thông tin Load Balancer Name vào annotation vks.vngcloud.vn/load-balancer-name

 • Ví dụ dưới đây là tập tin YAML mẫu để triển khai Nginx với External LoadBalancer sử dụng vngcloud-controller-manager để tự động expose dịch vụ tới internet bằng bộ cân bằng tải L4 sử dụng một NLB có sẵn với ID = lb-2b9d8974-3760-4d60-8203-9671f229fb96

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: external-http-nginx-deployment
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
---
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: external-http-nginx-service
 annotations:
  vks.vngcloud.vn/load-balancer-name: "my-nginx-service"         # Name of the load balancer
  vks.vngcloud.vn/package-id: "lbp-ddbf9313-3f4c-471b-afd5-f6a3305159fc" # ID of the load balancer package
  vks.vngcloud.vn/load-balancer-id: "lb-2b9d8974-3760-4d60-8203-9671f229fb96"
spec:
 selector:
  app: nginx
 type: LoadBalancer
 ports:
 - name: http
  port: 80
  targetPort: 80

3.Sau khi một NLB mới đã được chúng tôi tự động khởi tạo, lúc này bạn có thể thực hiện

 • Chỉnh sửa cấu hình NLB của bạn theo hướng dẫn cụ thể tại Configure for a Network Load Balancer. Ví dụ như bên dưới, tôi đã thực hiện chỉnh sửa protocol và port như sau:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: http-apache2-deployment
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: apache2
  template:
    metadata:
      labels:
        app: apache2
    spec:
      containers:
        - name: apache2
          image: httpd
          ports:
            - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: http-apache2-service
  annotations:
    vks.vngcloud.vn/load-balancer-id: "lb-f8c0d85b-cb0c-4c77-b382-37982c4d98af"
spec:
  selector:
    app: apache2
  type: LoadBalancer
  ports:
    - name: http
      protocol: TCP
      port: 8000
      targetPort: 80
 • Cũng giống như các tài nguyên Kubernetes khác, vngcloud-controller-manager có cấu trúc gồm các trường thông tin như sau:

  • apiVersion: Phiên bản API cho Ingress.

  • kind: Loại tài nguyên, trong trường hợp này là "Service".

  • metadata: Thông tin mô tả Ingress, bao gồm tên, annotations.

  • spec: Cấu hình điều kiện của các incoming request.

Để biết thông tin chung về cách làm việc với vngcloud-controller-manager,, hãy xem tại [Configure for a Network Load Balancer]

 • Deploy Service này bằng lệch:

kubectl apply -f nginx-service-lb4.yaml

Kiểm tra thông tin Deployment, Service vừa deploy

 • Chạy câu lệnh sau đây để kiểm tra Deployment

kubectl get svc,deploy,pod -owide
 • Nếu kết quả trả về như bên dưới tức là bạn đã deploy Deployment thành công.

NAME          TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE   SELECTOR
service/kubernetes   ClusterIP   10.96.0.1   <none>    443/TCP    5h15m  <none>
service/nginx-service  LoadBalancer  10.96.74.154  <pending>   80:31623/TCP  2s   app=nginx

NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE  CONTAINERS  IMAGES     SELECTOR
deployment.apps/nginx-app  0/1   1      0      2s  nginx    nginx:1.19.1  app=nginx

NAME               READY  STATUS       RESTARTS  AGE  IP    NODE                      NOMINATED NODE  READINESS GATES
pod/nginx-app-7f45b65946-bmrcf  0/1   ContainerCreating  0     2s  <none>  ng-e0fc7245-0c6e-4336-abcc-31a70eeed71d-46179  <none>      <non

Lúc này, hệ thống vLB sẽ tự động tạo một LB tương ứng cho nginx app đã deployment, ví dụ:

Bước 3: Để truy cập vào app nginx vừa export, bạn có thể sử dụng URL với định dạng:

http://Endpoint/

Bạn có thể lấy thông tin Public Endpoint của Load Balancer tại giao diện vLB. Cụ thể truy cập tại https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb/

Ví dụ, bên dưới tôi đã truy cập thành công vào app nginx với địa chỉ : http://180.93.181.20/

Last updated