Xóa tài nguyên

Sử dụng tài liệu này như là một hướng dẫn xóa tài nguyên. Tài liệu sẽ mô tả chi tiết các bước xử lý liên quan đến việc quản lý tài nguyên và chi phí phát sinh khi xóa tài nguyên. Các bước khác sẽ giản lược bớt và chỉ đề cập đến như một phần của quy trình.

Tính năng xóa tài nguyên áp dụng đối với:

 • Đối tượng: Người dùng trả trước và trả sau

 • Nguồn tiền: Ví VNG Cloud (trong trường hợp có hoàn trả phí sử dụng)

 • Tài nguyên: Tất cả tài nguyên thuộc các sản phẩm VNG Cloud

Người dùng trả trước xóa tài nguyên


Quy trình xóa tài nguyên

 • Bước 1: Chọn tài nguyên cần xóa

  • 1.1 Truy cập vào trang sản phẩm vServer, vStorage, vMonitor

  • 1.2 Chọn tài nguyên cần xóa tại trang sản phẩm

  • 1.3 Xác nhận xóa tài nguyên.

 • Bước 2: Hệ thống thực hiện xóa tài nguyên

  • Tùy vào từng sản phẩm mà tài nguyên được lựa chọn xóa sẽ được xóa vĩnh viễn hoặc lưu giữ trong mục thùng rác trong khoảng thời gian 7 ngày trước khi xóa vĩnh viễn

  • Email thông báo thông tin tài nguyên vừa xóa

  • Tiến hành hoàn trả chi phí tài nguyên chưa sử dụng đối với các tài nguyên có áp dụng hoàn trả phí.

 • Bước 3: Kiểm tra thông tin

Hướng dẫn tính giá tài nguyên được hoàn trả

Dưới đây là hướng dẫn tính giá tiền được hoàn trả khi xóa tài nguyên Server, người dùng có thể áp dụng công thức để tính tương tự cho các tài nguyên khác trong hệ thống VNG Cloud Service.

Ví dụ công thức tính giá tiền được hoàn trả khi xóa tài nguyên Server bao gồm thông tin:

Hành động

Cấu hình

Thời điểm thực hiện

Thời điểm kết thúc tài nguyên

Đơn giá tại thời điểm khởi tạo (VND)

Tổng thời gian chưa sử dụng

Giá trị tài nguyên chưa sử dụng (VND)

Giá trị tài nguyên được hoàn trả (VND)

Hành động

Cấu hình

Thời điểm thực hiện

Thời điểm kết thúc tài nguyên

Đơn giá tại thời điểm khởi tạo (VND)

Tổng thời gian chưa sử dụng

Giá trị tài nguyên chưa sử dụng (VND)

Giá trị tài nguyên được hoàn trả (VND)

Khởi tạo

instance type (s-general-1x1)

06-03-2023

06-05-2023

181,000 / 30 ngày

60 ngày

Xóa tài nguyên

instance type (s-general-1x1)

16-04-2023

06-05-2023

181,000 / 30 ngày

20 ngày

122,667

122,667

Giá trị tài nguyên chưa sử dụng (VND) = 181,000 / 30 * 20 = 122,667

Từ ví dụ trên, người dùng sẽ được hoàn trả 122,667 VND vào ví Credit cho việc thực hiện xóa tài nguyên Server tại thời điểm 16-04-2023

(*) Lưu ý

 • Giá trị tài nguyên chưa sử dụng được tính chính xác đến đơn vị phút

 • Sẽ có dịch vụ không áp dụng hoàn phí tùy vào điều khoản sử dụng của từng sản phẩm (vServer, vStorage, vMonitor)

Người dùng trả sau xóa tài nguyên


Quy trình xóa tài nguyên

 • Bước 1: Chọn tài nguyên cần xóa

  • 1.1 Truy cập vào trang sản phẩm vServer, vStorage, vMonitor

  • 1.2 Chọn tài nguyên cần xóa tại trang sản phẩm

  • 1.3 Xác nhận xóa tài nguyên.

 • Bước 2: Hệ thống thực hiện xóa tài nguyên

  • Tùy vào từng sản phẩm mà tài nguyên được lựa chọn xóa sẽ được xóa vĩnh viễn hoặc lưu giữ trong mục thùng rác (trong khoảng thời gian 7 ngày/3 ngày) trước khi xóa vĩnh viễn

  • Email thông báo thông tin tài nguyên vừa xóa

  • Ghi nhận thời điểm người dùng ngừng sử dụng tài nguyên dùng cho việc phát sinh hóa đơn sử dụng tài nguyên thực tế vào mỗi cuối tháng

Last updated