Thay đổi và xóa Listener (NLB)

Sử dụng hướng dẫn này để thay đổi thông tin/xóa Listener trong việc quản lý Load Balancer.

Thay đổi thông tin Listener

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần chỉnh sửa Listener.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener.

 4. Tại danh sách Listener, rê chuột đến Listener cần chỉnh sửa, một biểu tượng "Edit" sẽ hiện lên, nhấn vào biểu tượng đó để bắt đầu chỉnh sửa Listener.

 5. Một cửa sổ giao diện chỉnh sửa xuất hiện, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin sau:

  • Thay đổi Pool mặc định: Trong trường các request đến Load Balancer mà không phù hợp với bất kỳ pool cụ thể nào, NLB sẽ chuyển hướng lưu lượng đó đến pool mặc định.

  • Thay đổi cấu hình nâng cao: Tham khảo thêm các hướng dẫn cấu hình nâng cao theo tính năng như bên dưới

 6. Nhấn nút "Lưu" để hoàn tất chỉnh sửa

Xóa Listener

 1. Truy cập vào trang chủ Load Balancer tại đây: https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/load-balancer/vlb

 2. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Load Balancer cần xóa Listener.

 3. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener.

 4. Tại danh sách Listener, nhấn chọn biểu tượng "Xóa" tại hàng Listener cần xóa.

 5. Một cửa sổ giao diện sẽ xuất hiện để xác nhận xóa, nhấn nút "Xóa" để hoàn tất.

Last updated