Cài đặt Metric Agent trên Server

Metric Agent hỗ trợ cài trên 2 hệ điều hành phổ biến là Linux và Window. Chi tiết cách cài đặt với mỗi hệ điều hành được chúng tôi mô tả trong các mục bên dưới:

Last updated