Transfer từ vStorage tới vStorage trên cùng account

Tổng quan

Giả sử tôi đang sử dụng vStorage, nơi lưu trữ dữ liệu chính của tôi là region HCM03. Do các dữ liệu này quan trọng nên tôi cần backup dữ liệu này từ region HCM03 về một project khác trên region HAN01 trên cùng account của tôi. Việc transfer dữ liệu sẽ diễn ra mỗi tháng trong năm vào lúc 09:30 AM từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, log sẽ được lưu tại log project "Mylogproject", thông báo khi chạy transfer job thành công được gửi tới example@gmail.com. Chi tiết:

 • Source information: vStorage

 • Destination information: vStorage

  • Region: HAN01

  • Project: project02

  • Bucket: container02

  • Folder path: backup/fromregionhcm03

  • Access key: accesskeydestination

  • Secret key: secretkeydestination

 • Run: Daily on 09:00 AM từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

 • Email notification: example@gmail.com.


Điều kiện cần

Để đảm bảo việc transfer dữ liệu thành công, bạn cần đảm bảo các thông tin Source và Destination hợp lệ, trong đó:

 • Access key và Secret key tại Source phải có tối thiểu quyền đọc dữ liệu.

 • Access key và Secret key tại Destination phải có tối thiểu quyền đọc và ghi dữ liệu.


Tạo Transfer Job

Bước 1: Đăng nhập vào https://datasync.console.vngcloud.vn/. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại đây.

Bước 2: Nhấp vào nút Create a transfer job để bắt đầu tạo job chuyển đổi dữ liệu.

Bước 3: Nhập Basic configuration, bao gồm:

 1. Nhập Job name.Ví dụ: Transfercungaccount

 2. Chọn Source Type là vStorage.

Bước 4: Nhập Source configuration, bao gồm:

 • Chọn Region: HCM03.

 • Chọn Project: project01.

 • Chọn Container: container01.

 • Nhập Access key: accesskeysource.

 • Nhập Secret key: secretkeysource

 • Sau khi nhập đẩy đủ thông tin tại các mục bên trên, bạn có thể chọn kiểm tra kết nối bằng cách nhấn vào nút Test connection. Lúc này, hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và hiển thị kết quả. Nếu kết nối thành công, bạn sẽ nhận được thông báo "Connection successful". Nếu kết nối thất bại, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và mô tả chi tiết về lỗi.

Bước 5: Nhập Destination configuration, bao gồm:

 • Chọn Region: HAN01.

 • Chọn Project: project02.

 • Chọn Container: container02.

 • Chọn Folder: backup/fromregionhcm03

 • Nhập Access key: accesskeydestination

 • Nhập Secret key: secretkeydestination

 • Sau khi nhập đẩy đủ thông tin tại các mục bên trên, bạn có thể chọn kiểm tra kết nối bằng cách nhấn vào nút Test connection. Lúc này, hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và hiển thị kết quả. Nếu kết nối thành công, bạn sẽ nhận được thông báo "Connection successful". Nếu kết nối thất bại, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và mô tả chi tiết về lỗi.

Bước 6: Nhập Job condition, bao gồm:

 • Chọn Run schedule (Chạy lập lịch):

  • Chọn Start date: 01/01/2024 09:00

  • Chọn End date: 31/12/2024

  • Chọn Period: Monthly.

 • Chọn Notification Option. Nhập example@gmail.com sau đó nhấn Add.

Bước 7: Chọn Create Transfer Job.

Last updated