Xóa Endpoint

  • Người dùng login vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/ với region = HCM

  • Tại menu “Endpoint”, tìm và chọn Endpoint muốn xóa

  • Nhấn phải chuột chọn, menu con “Delete

  • Trên màn hình xuất hiện cảnh báo “Xóa Endpoint, các kết nốt đến dịch vụ của VNG Cloud từ VPC sẽ bị xóa”, Người dùng nhấn “Delete” xác nhận xóa Endpoint

Last updated