SMS

Để tạo Notification với kênh gửi/ nhận là SMS, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

  2. Chọn thư mục Notification.

  3. Chọn Create a Notification.

  4. Màn hình Create Notification được hiển thị. Nhập Notification name, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho Notification của bạn. Sau khi tạo Notification, bạn có thể thay đổi tên cho Notification của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên Notification, hãy xem Notification.

  5. Chọn Notification typeSMS.

  6. Nhập mã vùng điện thoại của Việt Nam tại Mã vùng và số diện thoại tại Số điện thoại của bạn. Mã vùng điện thoại quốc tế của Việt Nam là 84 và số điện thoại bạn nhập phải đúng theo định dạng số điện thoại mà Việt Nam đang sử dụng. Để biết thêm thông tin về quy chuẩn số điện thoại tại Việt Nam, hãy tham khảo tại đây.

  7. Chọn Send OTP, hệ thống sẽ gửi mã OTP vào Số điện thoại bạn đã nhập ở trên. OTP là viết tắt của One Time Password tức là mật khẩu sử dụng một lần, bạn sử dụng mã này để xác thực chính xác số điện thoại mà bạn nhập vào không là số điện thoại rác.

  8. Nhập mã OTP vào OTP. Mã OTP sẽ có hiệu lực trong vòng 120s, sau 120s mã OTP này sẽ hết hiệu lực và không thể sử dụng để định danh số điện thoại. Bạn có thể chọn Gửi lại OTP để nhận mã mới sau đó tiếp tục nhập mã mới này để định danh.

  9. Chọn Create.

Last updated