Hủy S3 key, Swift user

Để hủy (xóa) một hay nhiều S3 key, Swift user đã tạo trước đó, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/iam/ với tài khoản Root User Account.

  2. Chọn mục vStorage Credentials.

  3. Trên danh sách các S3, Swift user đang có, bạn hãy chọn một hoặc nhiều tài khoản S3 key, Swift user mà bạn muốn hủy bỏ (xóa).

  4. Chọn Delete.

Kể từ thời điểm S3 key, Swift user bị hủy thành công, bạn sẽ không thể sử dụng S3 key, Swift user này để truy xuất vào vStorage. Hãy thận trọng khi thực hiện thao tác hủy (xóa) tài khoản S3, Swift user bởi bạn sẽ không thể khôi phục tài khoản đã xóa này.

Last updated