API developers

Tổng quan

API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng), là phương thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. Khi làm việc với API, bạn cần hoặc sẽ làm việc với các cơ chế/ đối tượng như API key, HTTPs, TLS, CORS, v.v. Bên dưới đây, chúng tôi mô tả sơ bộ về các cơ chế/ đối tượng này.

API Key là gì?

  • Là key được truyền bởi các máy tính gọi API để xác định chương trình gọi, nhà phát triển hoặc người dùng của nó đến trang Web. Các API Key được sử dụng để theo dõi và kiểm soát cách sử dụng API,

  • API Key thường hoạt động như một mã định danh duy nhất và mã thông báo bí mật để xác thực và thường sẽ có một bộ quyền truy cập trên API được liên kết với nó,

  • Các API Key có thể dựa trên hệ thống định danh duy nhất toàn cầu (UUID) để đảm bảo chúng sẽ là duy nhất cho mỗi người dùng.

HTTPs là gì?

HTTPs là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet.

TLS là gì?

Là giao thức mã hóa truyền tin trên Internet, bằng việc mã hóa dữ liệu truyền tin giữa client và server có thể phòng tránh bên thứ ba nghe trộm/ sửa đổi và lặp lại dữ liệu.

CORS là gì?

CORS là viết tắt của cross – origin resource sharing, là cơ chế cho phép dùng tài nguyên khác nhau của một trang web có thể truy vấn từ domain khác với domain của nó.

Các loại API do dịch vụ vStorage cung cấp

Ngoài vStorage Portal3rd party software mà vStorage hỗ trợ bạn tích hợp sử dụng, chúng tôi còn cung cấp cho bạn một danh sách các API đáp ứng nhu cầu truy xuất vào tài nguyên vStorage, bao gồm:

  • vStorage API

  • vStorage S3 REST API

  • vStorage Swift REST API

Hãy học cách sử dụng vStorage S3 API và vStorage Swift API theo hướng dẫn chi tiết tại mỗi trang bên dưới.


Chủ đề

  • vStorage API

  • vStorage Swift REST API

Last updated