Phân quyền truy cập vStorage thông qua IAM

Tổng quan

Bên dưới là các usecase phổ biến của việc phân quyền truy cập vStorage, vui lòng tham khảo trước khi sử dụng sản phẩm.


Chủ đề

  • Phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với 1 hoặc nhiều project

  • Phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với 1 hoặc nhiều container

  • Phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với 1 hoặc nhiều directories của một container

  • Phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với 1 hoặc nhiều objects của một directory hoặc container

  • Phân quyền người dùng Service Account làm việc với 1 hoặc nhiều project

  • Phân quyền người dùng Service Account làm việc với 1 hoặc nhiều container

  • Phân quyền người dùng Service Account làm việc với 1 hoặc nhiều directories của một container

  • Phân quyền người dùng Service Account làm việc với 1 hoặc nhiều objects của một directory hoặc container

Last updated