Tài khoản người dùng IAM

Tổng quan

Tài khoản người dùng IAM (IAM User Account), là những tài khoản đại diện dùng để tương tác với VNG Cloud thông qua trang Portal UI. Một tài khoản user account ở VNG sẽ bao gồm những thông tin xác thực (tên đăng nhập và mật khẩu) và được mặc định thiết lập ở trạng thái không có quyền truy cập. Những tài khoản user account này không tồn tại độc lập; chúng thuộc về một tài khoản root user account duy nhất và không đi kèm bất kỳ chi phí nào.

Nếu doanh nghiệp bạn có nhiều thành viên cần được cấp quyền truy cập vào VNG Cloud, đừng chia sẻ thông tin bảo mật của tài khoản root user account. VNG khuyến khích bạn nên tạo những tài khoản user account cho từng thành viên này trên tài khoản root user account của bạn và bạn sẽ có thể cấp các phân quyền khác nhau cho từng user account này.


Chủ đề

  • Khởi tạo tài khoản IAM User Account

  • Khởi tạo policy cho IAM User Account

  • Liên kết tài khoản IAM User Account với policy tương ứng

  • Hủy tài khoản IAM User Account

Last updated