Tăng giảm hạn mức project

Bạn đã khởi tạo project với lượng quota ban đầu phù hợp với nhu cầu lưu trữ. Hiện tại nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi mà dung lượng cũ không đáp ứng được. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thay đổi quota lưu trữ thông qua tính năng Thay đổi quota mà chúng tôi cung cấp.

Để thay đổi quota cho một project, bạn có thể:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

3. Màn hình Thay đổi quota được hiển thị. Chọn quota lưu trữ mong muốn tăng thêm, quota lưu trữ bạn có thể tăng thêm hoặc giảm đi đến mức tối đa hoặc tối thiểu bằng quota lưu trữ mà gói lưu trữ cung cấp. Bạn không thể điều chỉnh quota lưu trữ nhỏ hơn hoặc vượt quá giá trị này.

4. Chọn Thay đổi quota.

5. Chọn Thanh toán sau khi kiểm tra giỏ hàng và hình thức thanh toán.

6. Chọn Tiếp tục thanh toán và thực hiện thanh toán sau khi chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage và cách tính phí tăng thêm khi thay đổi quota, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn thực hiện thành công 6 bước trên, giá trị tổng quota mới sau khi thay đổi sẽ được cập nhật trên thông tin chung của project mà bạn chọn.

Last updated