Bước 4: Tải xuống một object từ một container

Sau khi bạn tải object lên container, bạn có thể xem thông tin về object của mình và tải object xuống máy tính cục bộ của bạn.

  1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn. Chọn project container chứa object muốn thực hiện tải xuống.

  2. Chọn object muốn thực hiện tải xuống.

Bạn đã tải xuống thành công object của mình.

Last updated