MinIO Client (MC)

Tổng quan

MinIO Client là giải pháp mã nguồn mở dùng để thiết lập Object Storage, là một server lưu trữ dạng phân tán với hiệu năng cao, giúp bạn dễ dàng tải lên các file, tải xuống cũng như thao tác với dữ liệu của bạn. MinIO Client tương thích với API của dịch vụ lưu trữ vStorage. Để xem hướng dẫn sử dụng MinIO Client, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

Để có thể tích hợp công cụ MinIO Client, bạn cần tự thu thập thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials). Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ MinIO Client với vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ MinIO Client, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của MinIO Client để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ MinIO Client.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ MinIO Client với vStorage

  • Sử dụng công cụ MinIO Client

Last updated