Khởi tạo project

Một Project là một thuật ngữ trên vStorage thể hiện một gói lưu trữ với dung tích cụ thể mà bạn thực hiện mua sắm trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn có thể sở hữu một hoặc nhiều Project song song và sử dụng chúng như một cách tổ chức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban sử dụng với mục đích khác nhau.

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn region bạn muốn lưu trữ dữ liệu.

Chọn một region gần bạn để giảm thiểu độ trễ và chi phí cũng như giải quyết các yêu cầu về quy định. Các object được lưu trữ trong một region sẽ không bao giờ rời khỏi region đó trừ khi bạn chuyển chúng sang một region khác. Để biết danh sách các region của vStorage, hãy xem Hạn mức tài nguyên.

3. Chọn Tạo một project.

Màn hình Tạo mới project được hiển thị.

4. Trong Tên project, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho project của bạn.

Sau khi tạo project, bạn không thể thay đổi tên của project. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên project, hãy xem Phạm vi giới hạn project.

5. Chọn Project type (gói lưu trữ) theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn 3 gói lưu trữ Gold, Silver, Archive phù hợp với các nhu cầu lưu trữ dữ liệu khác nhau của bạn. Để biết thêm thông tin về các gói lưu trữ chúng tôi đang cung cấp, hãy xem Cách tính phí.

6. Chọn Quota lưu trữ theo nhu cầu của bạn.

Quota là kích thước gói lưu trữ tối đa bạn có thể tạo. Đối với mỗi gói lưu trữ, chúng tôi đã cung cấp 1 kích thước tối thiểu và tối đa để bạn có thể lựa chọn thay đổi dựa trên nhu cầu thực tế.

7. Chọn Tạo một project.

8. Chọn Tiếp tục sau khi kiểm tra thông tin giỏ hàng.

9. Chọn Thanh toán sau khi kiểm tra giỏ hàng và hình thức thanh toán.

10. Chọn Tiếp tục thanh toán và thực hiện thanh toán sau khi chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn hoàn thành 10 bước được mô tả bên trên, project đã được tạo. Tiếp tục sử dụng các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho project, bắt đầu với Khởi tạo container.

Last updated