Làm việc với project

Tổng quan

Một Project là một thuật ngữ trên vStorage thể hiện một gói lưu trữ với dung tích cụ thể mà bạn thực hiện mua sắm trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn có thể sở hữu một hoặc nhiều Project song song và sử dụng chúng như một cách tổ chức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban sử dụng với mục đích khác nhau.


Chủ đề

 • Tổng quan project

 • Phạm vi giới hạn project

 • Khởi tạo project

 • Làm việc với trial project

 • Xem thông tin project

 • Tăng giảm hạn mức project

 • Gia hạn project

 • Gia hạn tự động project

 • Xóa project

 • Khôi phục project

 • Làm việc với POC project

Last updated