Di chuyển object

Bạn đã tải object lên một container. Lúc này bạn nhận ra object mình vừa tải lên chưa nằm đúng trong container hoặc directory mà bạn mong muốn. Thay vì bạn phải thực hiện xóa object và tải nó lên một container hoặc directory khác, chúng tôi hỗ trợ bạn tính năng di chuyển object.

Để thực hiện di chuyển object, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Chọn project, container sau đó chọn các object bạn muốn thực hiện di chuyển.

  2. Chọn containerdirectory nếu có mà bạn muốn di chuyển object tới. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn tạo directory mới nếu directory bạn muốn di chuyển tới chưa tồn tại.

Bạn có thể di chuyển object qua các container trong một project. Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ bạn di chuyển object qua các project khác nhau.

1.

Last updated