Gia hạn project

Bạn đã khởi tạo project với chu kỳ lưu trữ ngắn hạn. Hiện tại nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi và bạn muốn tăng thêm chu kỳ lưu trữ này. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thay đổi chu kỳ lưu trữ thông qua tính năng renew mà chúng tôi cung cấp.

Để renew một project, bạn có thể:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

3. Chọn Chu kỳ lưu trữ mong muốn gia hạn. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ lưu trữ bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Khi bạn thực hiện chọn chu kỳ gia hạn, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ lưu trữ mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn project.

5. Chọn Thanh toán sau khi kiểm tra giỏ hàng và hình thức thanh toán.

6. Chọn Tiếp tục thanh toán và thực hiện thanh toán sau khi chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage và cách tính phí gia hạn project, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn thực hiện thành công 6 bước trên, chu kỳ lưu trữ mới sau khi gia hạn project sẽ được cập nhật trên thông tin chung của project mà bạn chọn.

Last updated