Liên kết S3 key, Swift user với tài khoản Service Account tương ứng

Sau khi bạn đã khởi tạo S3 key, Swift user mong muốn và thiết lập Restriction by IAM = YES, tiếp theo bạn cần liên kết S3 key, Swift user với tài khoản Service Account theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/iam/ với tài khoản Root User Account.

  2. Chọn thư mục vStorage credentials.

  3. Chọn thư mục Service Account.

  4. Chọn Service Account muốn thực hiện gán S3 key, Swift user.

  5. Chọn mục Security credential.

  6. Tại mục vStorage credential, chọn Attach.

  7. Chọn các S3 key và Swift user mà bạn mong muốn liên kết tới Service Account đang chọn. Hệ thống vIAM hỗ trợ bạn liên kết nhiều S3 key, Swift user vào một tài khoản Service Account nhưng một S3 key hay một Swift user chỉ có thể gán vào một Service Account.

Sau khi bạn thực hiện 7 bước bên trên, lúc này bạn đã có thể sử dụng Service Account để truy cập vào tài nguyên vStorage. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại Truy cập tài nguyên sử dụng tài khoản Service Account.

Last updated