Tích hợp công cụ S3 SDK với vStorage

Để xem hướng dẫn tích hợp công cụ S3 SDK với vStorage, bạn có thể thực hiện qua vStorage Portal theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Chọn thư mục Tích hợp.

 2. Chọn biểu tượng S3 SDK.

 3. Tại mục Cấp quyền, bạn cần điền thông tin cần thiết để cấu hình SDK S3 của bạn nhằm tích hợp với vStorage bao gồm:

  1. Chọn một Region chứa project mà bạn muốn thực hiện truy xuất dữ liệu tới trong danh sách các Region mà chúng tôi cung cấp.

  2. Chọn một Project trong danh sách các project đang tồn tại trong Region mà bạn chọn trước đó. Nếu danh sách project hiển thị chưa đầy đủ, bạn có thể chọn , chúng tôi sẽ tải lại danh sách project mới nhất tại thời điểm bạn thực hiện hành động này.

  3. Chọn một Access key trong danh sách các access key đang tồn tại thuộc project mà bạn chọn trước đó.

  4. Nhập Secret key tương ứng của Access key vừa chọn. Cặp access key và secret key được bạn tạo và quản lý thông qua hệ thống vIAM. Bạn có thể chọn Nhấn vào đây để vào vIAM và quản lý s3 keys để chúng tôi điều hướng bạn tới hệ thống vIAM và chi tiết là các màn hình quản lý S3 keys. Để biết thêm thông tin về S3 keys, hãy xem tại Khởi tạo vStorage Credentials.

 4. Sau khi hoàn tất chọn cấu hình Cấp quyền, chọn Tích hợp S3 SDK để chuyển tới màn hình Cấu hình. Bạn luôn có thể quay lại đây để thay đổi thông tin Cấp quyền của mình, sau đó chọn lại Tích hợp S3 SDK để cập nhật cách sử dụng theo thông số mới của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn cách tích hợp S3 SDK với các ngôn ngữ khác nhau theo các bước bên dưới:

  1. Chọn một Ngôn ngữ lập trình mà bạn muốn tích hợp trong danh sách các ngôn ngữ lập trình mà chúng tôi cung cấp, bao gồm: Java, Python, Golang, Ruby, C#, NodeJS.

  2. Chọn một Thư viện mà bạn muốn thực hiện giao tiếp với các API của server.

Bên dưới là danh sách các ngôn ngữ, thư viện và phiên bản (version) tương ứng mà chúng tôi cung cấp cho bạn để tích hợp với vStorage:

STTNgôn ngữThư việnPhiên bản (version) hỗ trợ

1

Java

AWS SDK

Java 8 và AWS SDK 1.11.163

MinIO SDK

Java 8 và MinIO 8.5.2

2

Python

AWS SDK

Python 3.8 và Boto3 1.26.110

MinIO SDK

Python 3.8 và Minio 7.1.14

3

Golang

AWS SDK

Go 1.17.10

MinIO SDK

Go 1.17.10

4

Ruby

AWS SDK

Ruby 2.7.0

5

C#

AWS SDK

.Net 7.0 và AWS SDK 3.7.4

MinIO SDK

.Net 7.0 và Minio 4.0.7

6

NodeJS

AWS SDK

Node 16.15.0

MinIO SDK

Node 16.15.0

6. Lúc này màn hình hướng dẫn chi tiết cách tích hợp S3 SDK cho các ngôn ngữ được hiển thị. Phần nội dung hướng dẫn tích hợp được hiển thị theo 4 mục:

a. Thiết lập cho hướng dẫn này: Chứa các hướng dẫn về cài đặt và kết nối theo ngôn ngữ và thư viện mà bạn chọn.

b. Viết code: Chứa mã nguồn tích hợp cho từng tính năng khi Làm việc với containerLàm việc với object theo ngôn ngữthư viện mà bạn chọn.

c. Build và deployment: Chứa hướng dẫn xây dựng và khởi chạy S3 SDK theo ngôn ngữthư viện mà bạn chọn.

d. Tải code mẫu: Mục để bạn chọn tải về toàn bộ mã nguồn hướng dẫn từ 3 mục bên trên theo ngôn ngữthư viện mà bạn chọn.

Last updated