vStorage API

Tổng quan

vStorage cung cấp S3 API cho phép các công ty, tổ chức hoặc người dùng khác để tích hợp với các ứng dụng, công cụ phía người dùng của mình với vStorage để lưu trữ dữ liệu như ảnh, video, tài liệu,...vStorage S3 API bao gồm các API để làm việc với tài khoản VNG Cloud, làm việc với project, làm việc với container, làm việc với object/ directory, xem thông tin hóa đơn thanh toán,...

Tích hợp các ứng dụng, công cụ phía người dùng của bạn với vStorage bằng cách sử dụng vStorage S3 API sẽ giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu của mình trên vStorage. Đây là những gì bạn có thể làm:

  • Làm việc với tài khoản vStorage: ví dụ tạo tài khoản SSO User Account.

  • Làm việc với project: ví dụ tạo/xóa/khôi phục/ gia hạn,...project trên các region khác nhau.

  • Làm việc với container: ví dụ tạo/ xóa/ chuyển chế độ công khai/ riêng tư,... container trên các project thuộc các region khác nhau.

  • Làm việc với object: ví dụ tải lên/ tải xuống /đổi tên/sao chép/xóa đối tượng bằng tempURL.

  • Truy xuất các số liệu như hạn ngạch, mức sử dụng, lưu lượng truy cập…

  • Các tính năng khác: sao lưu phiên bản container.

Để giúp bạn có thể dễ dàng tích hợp cũng như trải nghiệm nhanh các vStorage API, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (Client ID/ Client Secret) chính xác và sau đó bạn có thể xem thông tin cũng như trải nghiệm các vStorage API ngày trên vStorage Portal. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng vStorage API, bạn có thể tham khảo tại https://docs.api.vngcloud.vn/service-docs/vstorage-api.html.


Chủ đề

  • Tích hợp vStorage API

  • Sử dụng vStorage API

Last updated