Chuyển đổi đơn vị lưu trữ từ storage base 1000 sang 1024

1. Thông tin cập nhật

Tên sản phẩm

vStorage

Tên dịch vụ

vStorage portal

Tên cập nhật

Chuyển đổi đơn vị lưu trữ từ storage base 1000 sang 1024

Ngày cập nhật

July, 01 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.4

2. Tính năng cập nhật

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Tất cả các tính năng mua mới, resize, renew, recovery sẽ chuyển qua dùng đơn vị storage base = 1024 thay vì 1000 như trước đây.

  • Áp dụng cho người dùng trả trước và trả sau.

  • Áp dụng cho đơn vị billing Quota, Usage.

  • Không áp dụng cho đơn vị billing Traffic.

Enhancement

  • Việc chuyển đổi cách tính storage base từ 1000 lên 1024 nhằm đồng nhất cách tính storage base giữa VNG Cloud và hệ thống phía khách hàng. Hiện tại quy chuẩn chung của các hệ thống khác thuộc VNG Cloud đều quy đổi từ Bytes thành KB, MB, GB theo tỉ lệ 1024.

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated