Swift Client

Tổng quan

SwiftClient là một giao diện người dùng CLI được viết bằng ngôn ngữ Python, cho phép bạn tương tác với dịch vụ lưu trữ vStorage thông qua các Swift Restful API.

Để giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình nhanh chóng công cụ người dùng này, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials) chính xác và sau đó tải xuống tệp tin cấu hình (configuration file) cho Swift Client về là có thể sử dụng để tệp tin cấu hình này để truy cập đến tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ vStorage. Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ Swift Client với vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ Swift Client, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của Swift Client để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ Swift Client.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ Swift Client với vStorage

  • Sử dụng công cụ Swift Client

Last updated