Xem thông tin container

Sau khi tạo container và tải lên object vào container đó. Bạn có thể xem chi tiết thông tin container và sử dụng các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho container bao gồm: ACLs, Lifecycle, CORS,...

Để xem chi tiết thông tin của một container, bạn có thể:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project chứa container bạn muốn xem chi tiết.

3. Chọn container bạn muốn xem chi tiết.

4. Trên trang hiển thị thông tin chi tiết container, bạn có thể xem và sử dụng các tính năng mà chúng tôi cung cấp cho container bao gồm:

  • Thông tin chung: Cung cấp các thông tin chung của container như Tên container, Tổng số objects thuộc container, Kích cỡ, Chủ sở hữu, Thời gian tạo, Thời gian sửa đổi lần cuối, Khả năng truy cập, Phiên bản lưu trữ, Đường dẫn tới container.

  • ACLs: Cung cấp thông tin quản lý truy cập Read/Write/Read+Write của một hay nhiều tài khoản Root đang có trên hệ thống được cấp phép truy cập trên container. Để biết chi tiết cách sử dụng tính năng, hãy xem tại Phân quyền truy cập ACLs container.

  • IP range ACLs: Cung cấp thông tin các địa chỉ IP/Subnet đang có quyền truy cập tới container. Để biết các sử dụng tính năng, hãy xem tại Sử dụng tính năng IP range ACLs container.

  • CORS: Cung cấp thông tin các đường dẫn được phép truy cập vào tài nguyên của container. Để biết chi tiết cách sử dụng tính năng, hãy xem tại Chia sẻ tài nguyên CORS container.

  • Lifecycle: Cung cấp thông tin các lifecycle được thiết lập cho container. Để biết chi tiết cách sử dụng tính năng, hãy xem tại Sử dụng tính năng container lifecycle.

Last updated