Bắt đầu với vStorage

Nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của VNG Cloud (chưa đăng ký tài khoản sử dụng với VNG Cloud), bạn cần đăng ký tài khoản với VNG Cloud Service tại đây để truy cập đến vStorage.

Tổng quan

Sử dụng hướng dẫn này để bắt đầu với vStorage. Bạn sẽ học cách khởi tạo project, container, tải lên/ tải xuống object cũng như thao tác xóa object khỏi container mà bạn vừa tạo.


Chủ đề

Last updated