AWS CLI

Tổng quan

AWS CLI là công cụ giao diện dòng lệnh, cho phép người dùng tương tác với các S3 APIs thông qua mệnh lệnh (command) để thực hiện các tính năng trên các hệ thống lưu trữ có hỗ trợ giao thức s3. AWS CLI tương thích với S3 APIs của dịch vụ lưu trữ vStorage. Để xem hướng dẫn sử dụng AWS CLI, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

Để có thể tích hợp công cụ AWS CLI, bạn cần tự thu thập thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials). Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ AWS CLI với vStorage Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ AWS CLI, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của AWS CLI để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ AWS CLI.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ AWS CLI với vStorage

  • Sử dụng công cụ AWS CLI

Last updated