Thiết lập metadata object

Metadata là một loại thông tin mở rộng của tập tin (Object) mà bạn đã đưa vào hệ thống vStorage. Chúng có thể là các thông tin cơ bản thường gặp như tên, ngày tạo, kích thước, kiểu tập tin (.doc, .pptx…) hoặc các thuộc tính mà bạn được phép khai báo bổ sung để thực hiện các nghiệp vụ của riêng bạn trong phát triển ứng dụng.

Để thiết lập metadata cho object, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn project, container sau đó chọn các object bạn muốn thực hiện thiết lập metadata.

Màn hình Thiết lập Metadata được hiển thị.

4. Chúng tôi cung cấp cho bạn hai phương thức thiết lập metadata bao gồm:

  • Key mặc định: thực hiện chọn key trong danh sách key có sẵn mà chúng tôi cung cấp.

  • Key tùy chỉnh: thực hiện tự tạo key tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn với tiền tố X-Object-Meta-Vng-.

5. Nhập giá trị Value tương ứng với Key được chọn hoặc được tạo. Chọn Thêm sau đó chọn Cập nhật.

Sau khi thực hiện 5 bước trên bên, metadata đã được thiết lập thành công cho object của bạn.

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ 8 loại key metadata mặc định bao gồm: X-Robots-Tag, Cache-Control, X-Delete-At, Content-Disposition, Content-Encoding, Expires, Content-Language, Content-Type.

Chúng tôi có giới hạn tổng số ký tự tối đa tất cả metadata của một object không được vượt quá (xem phạm vi và giới hạn object) nên chúng tôi khuyến khích bạn cân nhắc kỹ việc lựa chọn metadata nào được thiết lập cho một object cũng như tổng số metadata có thể được thiết lập cho object đó.

Last updated