Hệ thống vStorage portal mới đã có sẵn

1. Thông tin về cập nhật mới

Tên sản phẩm

vStorage

Tên dịch vụ

vStorage portal

Tên cập nhật

New vStorage portal

Ngày cập nhật

March, 15th 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.0

2. Tính năng cập nhật mới

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

 • Cung cấp một giao diện vStorage portal mới với phần lớn tính năng được hỗ trợ tương đương với giao diện vStorage portal cũ.

Một số tính năng có trên giao diện vStorage portal cũ nhưng không được hỗ trợ trên giao diện vStorage portal mới:

 • Không hỗ trợ tính năng Reset password của tài khoản vStorage cho Root user.

 • Không hỗ trợ tính năng Change password của tài khoản vStorage cho Root user.

 • Không hỗ trợ tính năng Add member của tài khoản vStorage cho Root user.

 • Không hỗ trợ tính năng Add/ Delete S3 Key của tài khoản vStorage cho Root user.

New

 • Nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng đối với UX/UI của sản phẩm vStorage

 • Cải thiện tính dễ sử dụng của giao diện portal của sản phẩm vStorage

 • Tăng tính đồng nhất với các sản phẩm khác của VNG Cloud

2

 • Hỗ trợ phân quyền IAM các tính năng cho containers, objects của project sử dụng Service account thông qua client tools.

 • Chỉ một số tính năng được phân quyền sử dụng Service account thông qua client tools:

  • Upload/ Re-upload/ Delete objects

  • Create/ Delete containers

New

 • Cung cấp các tính năng liên quan đến phân quyền cho người dùng của sản phẩm vStorage

3

 • Hỗ trợ phân quyền IAM các tính năng cho containers, objects của projects, reports, v.v. sử dụng IAM user account thông qua vStorage portal.

 • Tính năng hiện chỉ hỗ trợ tại giao diện vStorage portal mới.

 • Hỗ trợ phân quyền cho phần lớn các tính năng có trên vStorage portal.

New

 • Cung cấp các tính năng liên quan đến phân quyền cho người dùng của sản phẩm vStorage

4

 • Hỗ trợ phân quyền IAM các tính năng cho containers, objects của projects, reports, v.v. sử dụng Service account thông qua vStorage APIs của hệ thống vStorage portal mới.

 • Tính năng hiện chỉ hỗ trợ thông qua vStorage APIs của hệ thống vStorage portal mới version 1.0.0.

 • Hỗ trợ phân quyền cho phần lớn các tính năng có trên vStorage portal.

New

 • Cung cấp các tính năng liên quan đến phân quyền cho người dùng của sản phẩm vStorage

5

 • Hỗ trợ phân quyền IAM các tính năng cho containers, objects của projects, reports, v.v. sử dụng Service account thông qua vStorage APIs của hệ thống vStorage portal mới.

 • Tính năng hiện chỉ hỗ trợ thông qua vStorage APIs của hệ thống vStorage portal mới version 1.0.0.

 • Hỗ trợ phân quyền cho phần lớn các tính năng có trên vStorage portal.

New

 • Cung cấp các tính năng liên quan đến phân quyền cho người dùng của sản phẩm vStorage

Ghi chú:

 • New: tính năng mới

 • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

 • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

3. Hướng dẫn sử dụng

Last updated