Tích hợp công cụ AWS CLI với vStorage

Để tích hợp công cụ AWS CLI với vStorage, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Tải và cài đặt AWS CLI theo hướng dẫn tại https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

  2. Sử dụng S3 key tạo từ vIAM và tiếp tục thực hiện thiết lập theo hướng dẫn tại https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-short-term.html

Trong đó:

Last updated